Cmentarz

Ustawa z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

 • Prawo do grobu przysługuje osobie, która zawarła umowę z zarządcą cmentarza na pochowek w danym miejscu.
 • Po śmierci osoby, która zawarła umowę, prawo do pochówku mają m. innymi pozostały współmałżonek, krewni zstępni i krewni wstępni.
 • Za grób wnosi się opłatę w/g cennika
 • Grób nie może być użyty do ponownego pochówku przed upływem 20 lat.
 • Przepis ten nie ma zastosowania, do chowania w grobach murowanych, przeznaczonych do pomieszczenia kilku trumien, a także do chowania urn.
 

 

Regulamin cmentarza Parafii św. Jadwigi w Karnkowie

 

 1. Właścicielem i zarządcą cmentarza jest parafia św. Jadwigi w Karnkowie, na której spoczywa obowiązek zachowania katolickiego charakteru cmentarza i jego utrzymanie zgodnie z przeznaczeniem. (tel. 54/2899290).

 2. Zarząd nad cmentarzem sprawuje Proboszcz.

 3. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym oraz dbania o czystość i porządek; dzieciom wolno przebywać tylko pod opieką dorosłych.

 4. W szczególności niedozwolone jest na terenie cmentarza:

  • przebywanie w stanie w stanie nietrzeźwym, spożywanie napojów alkoholowych, palenie papierosów

  • wprowadzanie zwierząt

  • niszczenie zieleni

  • niszczenie lub samowolne przemieszczanie elementów małej architektury

wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych, wyrzucanie śmieci nie

pochodzących z cmentarza, wypalanie śmieci

  • prowadzenie akwizycji, umieszczanie reklam i rozkładanie wizytówek

  • zabudowanie grobu wykraczające poza powierzchnią miejsca grzebalnego, ustawianie ławek, ogrodzeń, sadzenie drzew i krzewów, utwardzanie wokół miejsc grzebalnych, itp. Ławki, utwardzone miejsca, nasadzone drzewa oraz krzewy mogą być usunięte przez pracowników cmentarza bez powiadomienia dysponenta grobu

  • wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi i rowerami bez zgody Administratora

  • handlowanie i zarobkowanie

  • usuwanie lub niszczenie na grobach tablic i napisów dotyczących osób tam pochowanych

  • zbierania wszelkiego rodzaju roślin, sztucznych kwiatów i wiązanek, zniczy z cudzych grobów

  • chodzenie po urządzonych miejscach grzebalnych

  • samowolne wykonywanie prac budowlanych i kamieniarskich

 1. Usługi i prace kamieniarskie przy grobach mogą być wykonywane tylko w dni robocze oraz w sobotę w godzinach otwarcia cmentarza po uprzednim uzyskaniu zgody Administratora, wniesieniu stosownych opłat i zgłoszeniu zakresu prac w kancelarii cmentarza.

 2. Zieleń wysoka znajduje się pod opieką Administratora. Dysponenci grobów nie mogą we własnym zakresie wykonywać sadzenia, wycinki ani innej zmiany stanu drzew i wysokich krzewów rosnących w alejach cmentarnych lub przy grobach.

 3. Za zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem sił przyrody, kradzieżą i aktami wandalizmu zarząd cmentarza nie ponosi odpowiedzialności.

 4. Kształt nagrobków, pomników lub grobowców, umieszczone na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.

 5. Kancelaria cmentarza znajdująca się przy kancelarii parafialnej, załatwia wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem cmentarza oraz pobiera opłaty wynikające z kosztów funkcjonowania i utrzymania cmentarza oraz planów inwestycyjnych.

 6. Każdy grób powinien mieć dysponenta. Oświadcza on w formie pisemnej, że nie ma innych osób, które mogą sobie rościć prawa do grobu.

 7. Usługi kamieniarskie mogą być świadczone przez wykonawców po przedstawieniu projektu zagospodarowania grobu i jego otoczenia oraz po uprzednim wniesieniu opłat Projekt zagospodarowania grobu i jego otoczenia może obejmować jedynie wymiar placu miejsca grzebalnego, który został określony w pokwitowaniu na grób.

 8. W przypadku stwierdzenia przez Administratora rażących uchybień przy wykonywaniu prac lub usług, bądź nieprzestrzegania przez Wykonawcę postanowień regulaminu, nie wnoszeniu stosownych opłat albo uchybienia wymogom liturgii i zasadom obowiązującym w miejscu świętym Administrator może stosować wobec takiego wykonawcy czasowy lub stały zakaz działalności na cmentarzu.

 9. Wykonawcy usług kamieniarskich zobowiązani są na wezwanie pracowników cmentarza i ochrony okazywać pozwolenie wydane przez Administratora na prowadzenie prac kamieniarskich. W przypadku braku pozwolenia na prowadzenie prac kamieniarskich Zarządca ma prawo zabronić wykonywania usług kamieniarskich i nakazać opuszczenie terenu cmentarza, a w razie potrzeby wezwać odpowiednie służby porządkowe lub Policję.

 10. Niniejszy Regulamin, zatwierdzony przez Biskupa Włocławskiego, zgodny jest z Instrukcją w sprawie pogrzebu wydaną przez Biskupa Włocławskiego dnia 12.09.2011 r. (L.dz. 1170/2011) i z aktualnie obowiązującymi przepisami kościelnymi i państwowymi dotyczącymi pogrzebu i cmentarzy.

 11. Regulamin cmentarza wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2013 r.

 

 

OPŁATY NA CMENTARZU W KARNKOWIE 

 

Za korzystanie z miejsc na grób przez okres 20 lat 

P O K Ł A D N E 

 

1. 

Grób jednomiejscowy 

550,00 zł 

2. 

Grób dwumiejscowy 

950,00 zł 

3. 

Grób trzymiejscowy 

1 250,00 zł 

4. 

Grób dziecięcy (wiek do 6 lat) 

350,00 zł 

5. 

Grób piętrowy (za każdą dodatkową) trumnę) 

200,00 zł

6. 

Przekształcenie grobu z ziemnego na murowany (pieczara) 

400,00 zł 

 

Opłaty za postawienie nagrobka 

POMNIK  

 

1. 

Pojedynczego 

350,00 zł 

2. 

Podwójnego 

450,00 zł 

3. 

Potrójnego 

650,00 zł 

4. 

Pomnik dla dziecka (wiek do 6 lat)

200,00 zł 

 

 

 

 

Historia cmentarza w Karnkowie

 

Cmentarz w Karnkowie prawdopodobnie powstał pod koniec XVIII wieku, gdy przekształcono kościół kolatorski w Karnkowie na parafialny po zniszczeniu kościoła parafialnego w Wierzbicku.

 

  1. Wrzesień 1824 r. Pismo do rządowej komisji o zezwolenie na ogrodzenie cmentarza

  2. 1833 rok Figura św. Apolonii na cmentarzu i kaplica na szczątkach powstańców listopadowych ufundowana prze Karnkowskiego.

  3. 28 lipca 1876 postawianie parkanu na cmentarzu

  4. 31 stycznia 1885 roku zezwolenie na odprawianie Mszy na cmentarzu.

  5. Rok 1922 ? pobudowanie bramy głównej cmentarza

  6. Akta wizytacji Biskupa 14 września 1930 roku wzmiankują o zaginięciu świadectw fundacji cmentarza

 

 

Proboszcz: ks. Daniel Augustyniak
mgr, RM od 1995 roku

Karnkowo 3, 87-600 Lipno
Tel. 54 289 92 90
kom. 518 014 678
e-mail: kancelaria@parafiakarnkowo.pl
NIP 466-02-07-844 REGON 040122574

Konto w banku: BANK PEKAO SA I O. w Lipnie
03 1240 3392 1111 0010 6207 5526

Kancelaria

pn, wt, czw, pt 07:30 - 08:00
śr, sob 16:00 - 17:00

Porządek Mszy św.

niedziele i święta: 7:00, 9:00, 11:30


świętą zniesione: 9:00, 16:00 (od października do kwietnia) 17:00 (od maja października)

dni powszednie: poniedziałek, wtorek , czwartek, piątek: 7:00, środa i sobota 16:00 (zima 17:00 lato)


Odpust św. Jadwigi Śląskiej: niedziela po 16 X